Hem finalitzat les obres de consolidació estructural y restauració del edifici històric “Teatre del Cel” en el Parc d’Atraccions del Tibidabo.

L’Edifici Arcada es troba en l’autèntic Parc d’Atraccions del Tibidabo, en l’àmbit del Camí del Cel. Les obres s’han realitzar convivint amb el parc en funcionament.

L’edifici presentava en tots els paràmetres fissures i esquerdes, i deteriorament en l’arrebossat en zones puntuals com: les cúpules, les cornises i els murets de coberta.

L’interior del Arcada s’observava pudrició en algunes de les bigues de fusta, y es van identificar els punts d’entrada d’aigua que van provocar filtracions, humitats i eflorescències.

L’actuació ha consistit en realitzar una nova fonamentació de formigó armat mitjançant recalços, realitzar una estructura metàl·lica portant per l’interior de l’edifici, consolidació dels murs de tancament,  reparar les dues cúpules de maó ceràmic massís, executar una nova coberta, restaurar les façanes,  que eren les que presentaven més desperfectes.