19 de juliol de 2022

Metodologia LEAN a les obres d’ampliació del laboratori territorial del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt

Comparteix aquesta notícia:

Seclasa està executant les obres d’ampliació del laboratori territorial de genètica, ubicat a la planta soterrani de l’edifici Sociosanitari al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, en UTE juntament amb Sogesa Instal·lacions Integrals. L’àrea on s’està realitzant l’obra anteriorment era un magatzem que s’ha reubicat en una altra àrea de l’hospital.

El projecte executiu ha estat redactat per la UTE formada entre els despatxos d’arquitectes Sulkin Marchissio SCP i Llongueres Cotet Arquitectes SLP. El promotor de les obres és l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família.

El projecte es basa en la construcció de la nova àrea de laboratori a la planta soterrani i una planta altell que contindrà les instal·lacions necessàries per al mateix.

El laboratori tindrà dos accessos per al personal, un més principal connectat amb l’interior de l’Hospital en relació al nucli de comunicació i a l’actual laboratori territorial, i l’altre més secundari a través d’una sortida d’emergència existent.

En aquesta obra hem integrat la metodologia LEAN per a la gestió del projecte. Aquesta metodologia es basa en un sistema de treball col·laboratiu, on tots els agents que intervenen en el projecte hi treballen amb una visió global i amb uns objectius clars per planificar de manera exhaustiva, optimitzar el recursos i el talent i controlar la producció i el lliurament final.

Aquesta metodologia Last Planner System (LPS) s’ha aplicat des d’unes setmanes abans de l’inici de l’obra, amb la realització de la Planificació Mestra i la Planificació Pull de fases on hi va participar tot l’equip d’obra, inclosa la direcció facultativa de l’obra. A dia d’avui es fan les reunions setmanals on intervenen tots els agents implicats diàriament a l’obra per avaluar el treball realitzat durant la setmana anterior, analitzar el pla a mig termini (Look Ahead Plan) i per validar i comprometre amb el pla de la setmana següent.

Comparteix aquesta notícia: